Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Magtymguly halkyň derdini sözleýär"


Eýran. Pyragynyň we Azadynyň guburlaryna zyýarat
Türkmenistanda her ýylyň maý aýynda Magtymguly günlerini bellemek, 18-nji maýda Galkynyş, agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramyny giňden tutmak däbe öwrüldi.

Bu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilen gününe hem gabat gelýär.

Bu baýrama gabat Türkmenistanyň wekilleri Eýrana, Magtymgulynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň guburlaryna zyýarat etse, ikinji tarapdan, daşary ýurtlarda, Eýranda, Owganystanda, Türkiýede we beýleki ýerlerde ýaşaýan türkmen wekilleri, daşary ýurtly edebiýatçylar, medeniýet işgärleri Türkmenistanda tutulýan dabaralara, ylmy maslahatlara, halk baýramçylygyna gatnaşmaga çagyrylýar.

Şol bir wagtda Magtymgulynyň goşgulary daşary ýurt dillerine terjime edilýär.

Emma ýerli edebiýatçylar garaşsyzlyk ýyllarynda Magtymguly şahyryň goşgularynyň türkmen dilinde çap edilişiniň sowet ýyllaryndaka garanda has azalandygyny, ony öwrenmegiň, halk içinde wagyz etmegiň mazmun taýdan garyplaşandygyny aýdýarlar.

Eýsem Magtymguly daşary ýurtlarda, hususanda Owganystan ýaly köp uruş-gowgany başdan geçirmeli bolan toprakda ýaşaýan türkmenleriň arasynda nähili bilinýär?

Galyberse, owgan türkmenleri Magtymgulyny ýeterlik okap, ýazyp bilmeýän adamlara, halk köpçüligine ýetirmekde Türkmenistandan näme kömege garaşýar?

Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady bu barada Owganystanyň medeniýet we maglumatlar ministrligi tarapyndan türkmen dilinde çap edilýän «Watandaran» gazetiniň baş redaktory Abdyrahman Söhbet we Owganystanyň Magaryf ministrliginiň Türkmen dili bölüminde türkmen dilinde okuw kitaplaryny taýýarlaýan Hafyzylla Uýgun bilen söhbetdeş boldy.

Bu söhbeti diňläp, Magtymgulyny dünýä türkmenlerine has elýeterli etmekde häzirki zaman internet, sosial ulgamlar mümkinçiliklerini ulanmak we bu işde ýaşlaryň özleriniň edip biljek işleri, guramaçylyk meselesi hakynda hem pikirleriňizi aýtsaňyz, hoşal bolarys.
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:35 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG