Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen kinosy tomaşaçyny ürküzýär


Turkmenistan -- TV's are in garbage in Ashgabat, 16Feb2013

Soňky birnäçe ýylyň dowamynda paýtagtdagtdaky, şol sanda “Watan”, “Türkmenistan” kinoteatrlarynyň durknuň täzelenmegi bilen, bu ýerlerde her gün diýen ýaly üç seansda, ýagny üç gaýta kinofilmler görkezilip başlandy. Emma bu kinofilmleriň aglabasy rus dilindäki daşary ýurt filmleri. Kinoteatrlarda Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň kinofilmleri görkezilýän-de bolsa, olaryň täze çykanlarynyň sany örän az.

Paýtagtyň “Aşgabat” kinoteatrynda iýun aýynda görkezilýän çeper lentalaryň sanawynda täze surata düşürildi diýip hasaplap bolaýjak iki sany türkmen kinofilmi bar. Olaryň biri geçen ýyl düşürilen serhetçi esgerleriň gulluk durmuşy baradaky “Serhet” filmi, beýlekisi-de 2012-nji ýylda düşürilen atçylyk baradaky “Seýis” atly film.

Aşgabataky "Watan" kinoteatry
Aşgabataky "Watan" kinoteatry

Kinoteatryň işgärleriniň aýtmaklaryna görä, şol filmler hem o diýen tomaşaçylary gyzyklandyryp baranok. Bu filmler bir aýlap afişada atlary görkezilýän bolsa-da olaryň seanslary, tomaşaçy bolmansoň, köplenç ýatyrylýar.

“Türkmenistanyň çykaran filimlerini görýän ýok. Şu iki film başda prokata goýberilende, tomaşaçylary kinoteatra mejbury getirip, tomaşa etdirdiler. Şondan soň bu filmlere tomaşa etmäne gelen adam ýok” diýip, “Aşgabat” kinoteatrynyň işgäri aýdýar.

Şol bir wagtda hem Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň filmleriniň ýurtda giňden ýaýran wideoprokatlarynyň müşderileriniň arasynda hem o diýen köp gyzyklanma döretmeýändigini Parahat mikroraýonyndaky wideoprokadyň eýesi Aşyr gürrüň berýär.

Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň telefilm ýa-da wideofilm görnüşinde düşürilýän önümleriniň käbirleri telewideniýe arkaly hem görkezilýär. Ýaňy-ýakynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllyk ýubileýi mynasybetli doly metražly “Magtymguly” atly täze kinofilm görkezildi. Belläp geçsek, döwlet tarapyndan surata düşürilýän türkmen filmleriniň aglabasy häzirki döwri mahabatlandyrjy äheňde döredilýär.

Hususy studiýalar

Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň filmlerinden tapawutlylykda ýurtdaky hususy studiýalaryň filmleriniň tomaşaçylaryň arasynda uly gyzyklanma döredýändigi aýdylýar. Şeýle hususy studiýalaryň biri ýaňy-ýakynda özüniň “Ýalňyzlyk” atly filmini çykardy. Bu film iki ýaş juwanyň söýgüsinden söhbet açýar. Mundan başga-da, il içinde “marylylaryň kinolary” diýlip atlandyrylýan Marydaky hususy studiýalaryň öndüren kinofilmleri hem bar.

Hususy studiýalaryň filmleriniň uly gyzyklanma döredýändigi aýdylýar.
Hususy studiýalaryň filmleriniň uly gyzyklanma döredýändigi aýdylýar.

Emma bu filmleriň hiçisi hem kinoteatrlarda ýa-da telewideniýe arkaly görkezilmeýär. Bu filmleri, esasan, wideoprokatlardan tapyp bolýar. Bu filmleriň aglabasynyň sýužeti söýgi barada. Olaryň käbirleri hindi filmlerindäki ýaly aýdym-saz we tans bilen bezelýär.

Hususy studiýalaryň filmleri tomaşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bilen garşylanýan-da bolsa, paýtagtly medeniýet işgäri Ýakubyň pikiriçe, şol kinofilmleriň hili höwesjeňlik derejesinde. Filimleriň tehniki taýdan surata düşürilişiniň, senarileriniň hiliniň pesdigini hem-de olarda oýnaýan artsitleriň höwesjeňlik derejesindedigini medeniýet işgäri aýdýar.

Mundan başga-da Türkmen telewideniýesiniň telekanallary hem iň bolmanda ýylda bir gezek bir telewizion filmi surata düşürýär. Hususan-da, täze ýyl baýramçylygy mynasybetli wäşileriň gatnaşmagynda düşürilýän bu hili telefilmler tomaşaçylaryň arasynda uly gyzyklanma döredýär. Şeýle-de, az hem bolsa, telekanallaryň käbirlerinde teleseriallar hem görkezilip başlandy. Şolaryň iň soňkysynyň ady “Ýediniň enesi”.

Şol bir wagtda-da Parahat mikroraýonyndaky wideoprokatyň eýesi Aşyryň aýtmagyna görä, sowet döwri düşürilen “Aýgytly ädim”, “Japbaklar”, “Ykbal”, “Aşyr aganyň mekirligi” we “Ýuwaş gelin” ýaly filimlere häzirki wagtda-da ilat uly gyzyklanma bilen tomaşa edýär.

Ýeri gelende belläp geçsek, ýurtda kinoindustriýanyň ýagdaýy, düşürilýän ýa-da düşürilen täze filmler barada gürrüň berýän ne telegepleşikler bar, ne-de ýörite gazet-žurnallar neşir edilýär.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG