Sepleriň elýeterliligi

Günüň täzelikleri - 24.07.2014 ý.


Şu gün: Moskwa sudy belli oppozisiýa aktiwistleriniň ikisini köpçülikleýin bidüzgünçilik gurnamakda günäli tapdy; Täjigistanda dönüklikde we içalyçylykda aýyplanan alym suduň we derňewiň bitarap bolmagyna çagyrdy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG