Sepleriň elýeterliligi

Ýapylan neşirleriň kyssasy


Türkmen gazetleri

Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soň sowet ýyllarynda döredilen, şol sanda ýurtdaky etniki azlyklaryň dilinde çykarylan gazet-žurnallaryň bir topary ýapyldy.

Ýogsam şol döwürde metbugatda erkinlik meýilleri güýçlenip, olar okyjylara has gyzykly, maglumata baý materiallary hödürlemegi güýçlendiripdi diýip, okyjylaryň käbiri ýatlaýar.

Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda ýapylan neşirler barada Lebapdaky habarçymz Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumaty diňläp, pikirleriňizi aýtsaňyz, hoşal bolarys.

XS
SM
MD
LG