Sepleriň elýeterliligi

"Baran badyma boşluk göze ildi"


Aşagabadyň "Bitaraplyk" şaýoly köçesi.

Awgust aýynyň soňlarynda sentýabr aýynyň başlarynda tomusky dynç alyşlarynda Türkmenistana giden daşary ýurtlarda okaýan türkmen ýaşlary yzlaryna, ýagny daşary ýurtlara dolanyp başlaýarlar.

Eýsem, birnäçe aýdan soň Türkmenistana baran türkmen ýaşlary, ýurtda nähili üýtgeşiklikleri gördüler?

Täze Tolkun gepleşigimiziň nobatdaky sanynda şu we beýleki soraglara birnäçe aýdan soň, Türkmenistana baryp gaýdan türkmenistanly ýaşlar Maksat we Azat jogap berýär. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG