Sepleriň elýeterliligi

«Günä geçişleriň netijesi garjaşyk»


Türmedäki adam

Türkmenistanda ýurt garaşsyzlygynyň 23 ýyllyk baýramyna gabat ýene bir günä geçiş yglan edildi.

Emma onda näçe adamyň günäsiniň geçiljegi, nähili jenaýat eden adamlaryň galan türme möhletinden boşadyljagy aýdylmaýar.

Şonuň bilen wagtda bu syýasatyň anyk netijeleri barada bir zat aýtmak kyn. Ýagny her baýramçylyga gabat ýüzlerçe, käte müňlerçe tussagyň wagtyndan öň türmeden boşamagy ýurtda, aýdylyşy ýaly, jebislige kömek edýärmi ýa-da munuň jenaýatçylygyň azalmagyna zyýany ýetýärmi?

Azatlyk radiosy bu barada ýerli synçy Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG