Sepleriň elýeterliligi

Türk kanunlary we tükmen pasporty


Türkmen pasporty

Daşary ýurtlarda, hususan-da Türkiýede işleýän türkmen migrantlary Türkmenistanyň pasport meseleleri bilen baglylykda yzlaryna, watana dolanmakda we gaýtadan ýurtdan çykyp, işlerini dowam etdirmekde uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar.

Mysal üçin, özüni «Merjen-Ystambul» diýip atlandyran diňleýjimiz «Türkiýäniň hökümetinden türkmenistanlylar hakynda goşmaça kanun çykaryp, ýurduň içinde rahat işlär ýaly ýagdaý döretmegini haýyş edýäris, çünki Türkmenistana gitsek, yzymyza gaýdyp gelmejegmize gözümiz ýetýär» diýip ýazýar.

«Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň türk kanunçylygyndaky täzelikler we türkmen migrantlary baradaky ýörite söhbetdeşligini diňlemäge hem-de öz tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG