Sepleriň elýeterliligi

"Mellek däl-de, emgek berdiler"


Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etraby, 28-nji oktýabr, 2014.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda ilaty ýaşaýyş jaý ýa-da ýer bilen üpjün etmek maksady bilen döwlet tarapyndan türkmenistanlylara mellek ýeri paýlanyp berilýär. Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, paýlanýan şol mellek ýeriniň gumuň içinden berilýändigi aýdylýar.

Mellek ýerleriniň soňkusy Lebap welaýatyndaky käbir ýaşaýjylara paýlandy. Maglumatlarda şol mellek ýerleriniň Garagum çölüniň çägeli depelerinden berlendigi bellenilýär.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG