Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Harby gulluk: Mejburlyk ýa-da şertnama?


Köçeleri arasalamaga çekilen türkmen esgerleri

Türkmenistanda harby gulluk mejbury ýagdaýda bolmalymy ýa-da şertnamalaýyn esasda?

Türkmenistanda käbir ýokary okuw jaýlaryndaky harby kafedralaryň ýapylandygy, munuň netijesinde ozalky şertlerde okuwy gutarandan soň harby gulluga äkidilmejek ýigitleriň, indi mejbury gulluga çekiljekdigi aýdylýar.

Şol bir wagtda, dünýäniň käbir ýurtlarynda harby gulluk mejbury ýagdaýda däl-de, eýse şertnamalaýyn görnüşde alnyp barylýar. Ýagny, parahatçylyk döwri hiç kim mejbury gulluga çekilmän, harbylara gullugy geçýändigi üçin aýlyk tölenýär.

Siziň pikiriňiziçe, Türkmenistanda mejbury gulluk saklanyp galsa has netijeli bolarmy ýa-da soňky ýatyrylyp, şertnamalaýyn esasa geçilse?

XS
SM
MD
LG