Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Oýnam setirler


Şygyrýet
Şygyrýet

Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry Şiraly Nurmyradyň dürli şahyrlardan eden erkin terjimeleri.

Bir zat sorap, garaşsalar jogaba,
Howlukma, darykma, äwmezlige sal.
Üç öwram pikirlen. Diňe şondan soň
Diliň ýarjak bolma – geplemejek bol.

Anri Rene, ýazyjy, Fransiýa

***
Ekdi bolmaz – diýlen – gurt çagasyndan,
Ýallaber, bir gözün tokaýa öwrer.
Näçe para beräý – doýmaz emeldar,
Barybir ýene-de kisäňi çöwrer.

Mişel Ýemelýanow, edebiýatçy, Russiýa

***
Adam her ki zadyň bilmeli wagtyn,
Sogan ysgap ýaş akdyrmaň gözlere.
A-how, ol entejik ölenok ahyr,
Mynasyp bor ýaly oňat sözlere!

Karol Şimanowskiý, žurnalist, Polşa

***
Ömür diýlen sözün manysy näme?
Bu pikir döwnelip, halys boldy lenç.
Men üçin-ä ömür diýlen düşünje –
Baky uka gitmezden öň gezelenç.

Faina Ranewskaýa, artistka, Russiýa

***
Ömür diýlen gadym oýny görmäge,
Öz bähbidin arap gelýär her kişi.
Biri söwdalaşjak, biri ýaryşjak,
Tomaşaçy bolýar diňe bir kişi.

Pifagor, filosof, Gresiýa

***
Durmuş beýle gurlan – öwlüýä barýaň
Topraga bermäge iň eziziňi,
Hemem gutlamaly ýaş toýy bilen
Bütin durkuň bilen ýigrenýäniňi.

Weslaw Brudzinskiý, satirik ýazyjy, Polşa

***
Çägäň ýüzüne ýaz öýke-kinäni,
Ak mermer daşyna ýaz onatlygy.
Ikisiniň tapawudyn bilmeseň –
Toýda gülki, ýasda agy gytlygy.

Per Buast, filosof, Fransiýa

XS
SM
MD
LG