Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeşmeler

Duşenbe 17 Fewral 2020

"Jübi jennetiniň" jilt suraty

Eminler "Jübi jenneti" (A Portable Paradise) (“Göterme jennet” diýip hem terjime edilýär) ýygyndysyny "gündelik durmuş külpetleriniň içinden dowamly 'şirinden-şirin ýaşaýyş' delillerini tapmakda" tarypladylar.

Britan-trinidad şahyry, medeni aktiwist we sazanda Rojer (Roger) Robinson "Jübi jenneti" atly goşgular ýygyndysy üçin ilkinji gezek hödürlenende abraýly TS Eliot baýragyna mynasyp boldy diýip, "The Guardian" gazeti 13-nji ýanwarda habar berdi.

Diňe ykrar edilen şahyrlaryň eminlik etmeginde berilýän ýeke-täk poeziýa baýragy (£25,000), neşiriň tanymal şahyr Andrew Motionyň sözlerine salgylanyp häsiýetlendirmegine görä, "şahyrlaryň aglaba köplüginiň iň utmak isleýän baýragy" bolup durýar.


Üç sany goşgular ýygyndysynyň we iki kitapçanyň awtory bolan Robinson öz wagtyny London bilen Trinadadyň arasynda gatnap geçirýär. 52 ýaşyndaky şahyr gündogar Londonda, trinidadly ene-atanyň maşgalasynda dünýä indi we Rojer 3 ýaşyna ýetende, maşgalasy bilen Trinidada dolandy. Emma ol 19 ýaşynda Angliýa dolanyp geldi we şondan bäri bu ýurtda ýaşaýar.

R.Robison uzak wagt bäri dab goşgulary, günbatar Hindistandan uç alýan gürlenip aýdylýan şygyrlary bilen çykyş edýär we rowaç ýazyjylaryň ençemesine, şol sanda dramaturg Inua Ellamse, ýaşyjy we teležurnalist Johny Pittse halypalyk etdi.

Şahyryň abraýly baýraga mynasyp görlen goşgular ýygyndysy kiçijik garaşsyz neşirýat, "Peepal Tree Press" tarapyndan çap edildi.

Jynsparazlyk, ýowuzlyk we Grenfell diňindäki ýangyn barada söz açmak bilen, bu ýygyndy adaty gündelik durmuşyň şadyýan we gözel pursatlaryna syn etmek esasynda düzülipdir diýip, habarda aýdylýar.

Eminleriň başlygy, şahyr John Burnside "Jübi jenneti" "gündelik durmuş külpetleriniň içinden dowamly 'şirinden-şirin ýaşaýyş' delillerini tapmakda taryplady.


Ol eminleriň birnäçe aýlap dürli-dürli kitaplary üns bilen okandyklaryny we Robinsonyň birinji gün, soňky duşuşyklarynda biragyzdan saýlanan şahyr bolandygyny aýtdy.

Azatlyk radiosy Rojer Robinsonyň abraýly poeziýa baýragyna mynasyp bolan ýygyndysynyň adybir goşgusyny – "Jübi jennetini" öz okyjylaryna türkmen dilinde elýeterli etmegi makul bildi.

Jübi jenneti

Eger-de jennetiň gürrüňin etsem,

enem hakda gürlärin men,

maňa ony elmydama ýygşyryp,

bilmez ýaly başga hiç kim

öz ýanymda götermegi öwreden.

Şonda ony, diýerdi ol, çilmezler.

Eger durmuş bassa egniňden aşak,

jübiňde dag gerişlerin sypala,

ýaglygyňdan kokun ysga arçalaň,

burna salyp, hiňlen heňine çala.

Ýöne gaýgy günde gelse, gitmese,

at özüňi boş otaga, parhy ýok,

myhmanhana, ýatakhana ýa küme,

hem çyra tap, dök jennetiň stola:

çägeleriň arassa, ak,

baýyrlaryň gyrymsy, gök,

balyklaryň janly hem ter,

soň çyrany ýak üstünde hamala

daňyň täze umydy dek,

hemem siňe bakyp otur olara,

süýji uka çümýänçäň bek.


Goşgyny iňlisçeden türkmençä geçiren Ýowşan Annagurban.

Otajon Hudoýşükürow. Arhiw suraty

Özbegistanda meşhur aýdymçy Otajon Hudoýşükürowyň doglan gününiň 75 ýyllygy toý-dabara bilen bellenilýär.

Özbegistanyň Medeniýet ministrligi tanymal bagşynyň hatyrasyny tutup, “Watan bilbili” ady bilen milli bäsleşik gurnady. Bagşylar bu bäsleşikde Otajon bagşynyň aýdan aýdymlaryny aýdýarlar.

5-nji dekabrda Dörtgülde Özbegistanyň, Garagalpagystanyň we Türkmenistanyň halk artisti Otajon Hudoýşükürowyň döredijiligine bagyşlanan ylmy-praktiki maslahat geçirildi

Bu çärelere ýerli halk bilen bilelikdeTürkmenistandan, Orsýet Federasiýasyndan we Tatarystandan gelen myhmanlar,bagşynyň janköýerleri hem gatnaşdy.

Otajan bagşy hakynda ýazylan kitabyň awtory, 82 ýaşyndaky şahyr Erkin Madrahimow (Oşik Erkin) bagşy bilen özüniň 56 ýyl mundan öň tanşandygyny gürrüň berdi.

1963-nji ýylda Horezm telewideniýesinde Otajon Hudoýşükürow hakynda bir sagatlyk telegepleşik taýýarladym, gepleşik göni efirde berilýärdi. Otajon ol wagt 21 ýaşyndady. Ol baryp 9 ýaşynda, heniz çagaka respublikada geçirilen aýdym bäsleşiginde ýeňiji bolupdy. 23 ýaşynda oňa Garagalpagystanyň at gazanan artisti diýen at berildi. Soňra ol Özbegistanyň, Garagalpagystanyň, Türkmenistanyň we Tatarystanyň halk artisti diýen atlara mynasyp boldy. Şeýle-de ol Hamza adyndaky döwlet sylagy bilen sylaglandy” diýip, Erkin aga Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.

Azatlyk radiosy bagşynyň 38 ýaşly gyzy Indira Hudoýşükürowa bilen hem söhbetdeş boldy. Häzir iňlis dili mugallymy bolup işleýänIndira öz maşgala albomyndan alyp, Azatlygyň özbek gullugyna kakasynyň ozal görülmedik fotosuratlaryny hem görkezdi.

Men Otajon Hudoýşükürowyň gyzy bolandygyma buýsanýaryn. Ol hemişe işlidi. Ýöne muňa garamazdan, ol meniň bilen oýnamaga-da, gürleşmäge hem wagt tapardy... Men ýaşlykda onuň il işinde beýle meşhurdygyny bilmezdim. Meniň ony hemişe göresim gelerdi. Onuň maňa welosiped sürmegi öwredişi şu günki ýaly ýadymda, hatda ol meň bilen futbol hem oýnardy. ..Meniň oňa gözüm giderdi. Ony hemmeler gowy görerdi” diýip, Indira aýtdy.

“Eger-de Otajon Hudoýşükürow Italiýada doglan bolsa, ol Paworotti ýaly opera aýdymçysy bolardy” diýip, horezmli hudožnik we opera aýdymçysy Ikram Kalandarow Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.

“Otajon Hudoýşükürow meniň iň gowy dostumdy” diýip, şahyr Omon Majon aýtdy. “Biz örän ýakyn dostduk, eger-de ol Daşkende gelse, men onuň bilen hemişe görşerdim” diýip, Omon Majon gürrüň berdi.

Merhum şahyr Abdulla Aripow ýogalmazyndan öň, 2009-njy ýylda Azatlyk bilen eden söhbetdeşliginde özüniň Otajon bagşynyň kakasy bilen ýakyn dost bolandygyny, olaryň ataly-ogul bolup, öz goşgularyna döredilen aýdymlary bile aýdandygyny gürrüň beripdi.

Şahyr Омон Маjон bolsa onuň özüni opera hudožnigi bolmaga hyjuwlandyryşyny ýatlady.

Men Otajondan “Siz neme üçin Nowaýy teatryna barmaýarsyňyz? Siziň sesiňiz opera gaty gowy gelýär” diýdim. Emma ol “Eý, Omon, opera sungaty çylşyrymly, inçe sungat, bize adamlar şu ýol-ýodany ynandy, halypalar pata berdi, şu ýolumyz bilen gidibereli, sag bol maslahatyňa” diýip jogap berendigini ýatlady.

Otajon Hudoýşükürow 1944-nji ýylyň oktýabrynda Dörtülde doguldy we 1994-nji ýylyň dekabrynda aradan çykdy. Bagşynyň ömrüniň soňky günlerinde onuň ýanynda bolan žurnalist Ruzimbaý Hasan Azatlyk radiosyna onuň iň soňky aýdymyny aýdyşyny gürrüň berdi.

“Ol hassa bolan döwründe üç ýyllap aýdym aýtmady, soňky aýdymyny aýdanyndan 16 gün soňra bolsa dünýäsini başgalady” diýip, Ruzimbaý Hasan aýtdy.

Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň makalasy esasynda taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG