Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeşmeler

Ýekşenbe 25 Fewral 2018

Kalendar
Ýanwar Fewral Mart Aprel Maý Iýun Iýul Awgust Sentýabr Oktýabr Noýabr Dekabr
Kazandaky mekdepleriň birinde tatar dili sapagy

"Oxford Global Languages (OGL)" diýen at bilen tanalýan Oksford dil guramasy tatar dilini özüniň internet sözlügindäki dilleriň sanawyna goşdy. Şeýlelikde, tatar dili bu sanawa goşulan ilkinji türki dil boldy.

Internet sözlügi sözleri we şygarlary tatar dilinden iňlis diline hem tersine derrew terjime edip bilýär.

Oksford sözlüginiň müdiri Juda Pearsall 31-nji ýanwarda çap edilen metbugat beýannamasynda, tatar diliniň özüniň köki taýdan orta asyrdan hem gadymyýetden gözbaş alýan gadymy baý dillerden biridigini belläpdir.

Pearsall, tatarça gepleşýän adamlaryň ruhy hem medeni baýlygynyň "Oxford Global Languages" maksatnamasy çäginde global sözlüge goşulmagynyň şol dilde gepleşýän jemgyýetleriň kämilleşmegine hyzmat etjegini aýdýar.

Kazanyň döwlet uniwersitetiniň Lew Tolstoý adyndaky Filologiýa institutynyň professory Golşat R. Safiullina bolsa, bu tagallanyň tatar medeniýeti bilen dilini dünýä tanatjagyny nygtaýar.

2015-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri işläp gelýän "OGL Oxford Dictionaries" guramasy dünýäniň 100-den gowrak diliniň leksikografik we başga aýratynlyklaryny ýygnap, olary internet hyzmatyna goşýan global edaradyr.

Bill Gates

"The Independendt" gazeti aýtmyşlaýyn ol dünýäniň iň baý we iň bagty çüwen adamynyň biridir. Ol "Microsoft" firmasynyň baştutany bolmak ýaly uly jogapkärçiligi öz başyndan sowandan soň görnüşine görä kitap okamaga has köp wagt tapýar.

Tehnologiýalaryň weterany Bill Gates "Notes" atly blogpostda esasy tankynçylaryň biri bolmaga hem dowam edýär. Bill Gates indi bäş ýyldan bäri her ýyl gaýtalaýan endigine görä özüni bendi eden 5 kitabyň sanawyny halka hödürleýär.

Gazet, Bill Gatesiň "Kitap okamak meniň täsin zatlary öwrenmek islegimi kanagatlandyrýan iň halaýan endigimdir. Köpsanly täsin adam bilen tanyşmak, işim bilen baglanşykly oýlanyp tapylýan zatlaryň ýerleşýän ýerlerini gezmäge pursadym bolsa-da, men aslynda kitabyň adamy gyzyklandyrýan täze ugurlary özleşdirmäge has köp kömek edýändigine ynanýaryn" - diýendigini ýazýar.

Bill Gatesiň sanawyndaky ilkinji kitaby awtory Thi Bui bolan “Edip biljek iň ýagşy işimiz” (The Best We Could Do) atly awtobiografiýa romanydyr.

Bu romanda gürrüň ene-atalar bilen çagalarynyň arasyndaky gatnaşyklar barasynda gozgalýar. Awtor öz tejribesine salgylanyp, çaga kemala getirmegiň aslynda nähili kyn işdigini ýazýar. Bill Gatesiň pikirine görä, ene-atalary ýa-da çagalary bilen gaty kyn aragatnaşygy bolanlar üçin bu diýseň peýdaly bir eserdir.

Bill Gatesiň saýlan ikinji kitaby Matthew Desmondyň “Öýünden çykarylan: Amerikanyň şäherinde garyplyk we bähbit" (Evicted: Poverty and Profit in the American City) atly eserdir.

Bu kitapda Amerikanyň köpülenç görünmeýän tarapy barada gürrüň gozgalýar. Ol ýurtda garyplykda ýaşaýan müňlerçe amerikaly her ýyl mejbury ýagdaýda öýünden çykmaly bolýar we öýsüz-öwzarsyz galýar.

Eddie Izzardyň "Ynan maňa: Söýgüniň, ölümiň we jaz çagajyklarynyň memuary" (Believe Me: A Memoir of Love, Death, and Jazz Chickens) atly awtobiografiýa eseri bolsa Bill Gatesiň saýlap alyp, maslahat berýän üçünji kitabydyr.

Bu eserde transwestit wäşi, durmuşda özboluşly bolmagyň we şeýlelik-de köpçülikden saýlanmagyň mümkindigini subut edýär.

Bill Gates, özüni durmuşda haýsam bolsa bir ugurda ýekirlen hasaplaýanlaryň bu kitapdan gaty köp netije çykaryp biljegini öňe sürýär.

Bill Gates, bu kitaby okandan soň aslynda özüniň ol gülkünç obraza nä derejede meňzeýändigini aňyp galypdyr.

Taryh köpülenç täktaraplydyr we belki-de hut şeýle sebäpden Viet Thanh Nguyen tarapyndan ýazylan “Janköýer” (Sympathizer) atly eser Bill Gatesi özüne bendi edipdir.

Bu kitapda Wetnam urşuna bir wetnamlynyň nukdaý-nazaryndan garalýar.

Maslahat berýän kitaplarynyň ahyrynda Bill Gates, Waslaw Smiliň "Energiýa we adamzadyň taryhy" (Energy and Civilization: A History) atly eseri barada söz açýar.

Bu kitapda arassa hem üznüksiz energiýa çeşmeleriniň geçmişe hem geljege ýetirjek peýdalary hakda gürrüň gozgalýar.

Bill Gates, bu kitaplaryň her biriniň okyja täze ugurlary özleşdirmäge we özüni gurşap alýan älem-jahany has gowy tanamagyna mümkinçilik döredýändigini ýazýar.

Gyş paslynyň aýazly günlerinde köçelerde üşemegiň deregine öz ýyljajyk öýüňizde Bill Gatesiň maslahat berýän kitaplaryny okamagy saýlap alyň.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG