Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeşmeler

Şenbe 20 Aprel 2019

Kalendar
Ýanwar Fewral Mart Aprel Maý Iýun Iýul Awgust Sentýabr Oktýabr Noýabr Dekabr
Aprel 2019
Duş Siş Çar Pen Ann Şen Ýek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
“Stonehenge” ýadygärligi

Stewen Şpilberg (Steven Spielberg) we Samuel Mendes (Samuel Mendes) Ikinji Jahan urşy barada bilelikde taýýarlajak täze filminiň käbir sahnalaryny Britaniýanyň iň meşhur taryhy ýadygärlikleriniň biri bolan “Stonehenge” monumentinde surata düşürmegi planlaşdyrýarlar. Emma olaryň bu territoriýada uruş sahnalaryny surata düşürmek teklibi ýerli ýaşaýjylaryň närazylygyna sebäp boldy.

Teklibe garşylyk görkezýänler bu territoriýada başga-da arheologik galyndylaryň tapylmagynyň mümkindigini we uruş sahnalarynyň bu materiallara zyýan ýetirip biljekdigini öňe sürýärler.

“1917” diýlip atlandyrylýan film Mendessiň Jeýms Bond barada 2015-nji ýylda surata düşüren “Spectre” filminden soňra ilkinji režissýorlyk işidir. Şpilbergiň “Amblin Entertainment” kompaniýasy bu filmi maliýeleşdirmäge hukugyna eýe boldy. Flimiň şu ýylyň aprel aýynda surata düşürilip başlanmagyna garaşylýar.

“Amblin Entertainment” kompaniýasy Beýik Britaniýanyň planlaşdyrma departamentine hat ugradyp, 35 günüň dowamynda Salisberi düzlüginde filmiň surata düşürilip başlanmagyna rugsat bermegi sorady. Belläp geçsek, bu territoriýanyň aglaba bölegi harby tälimleri geçmek üçin bölünip berlendir.

Hatda gürrüňi edilýän territoriýanyň golaýynda filmi surata düşürmek üçin zerur bolan sahna toplumyny, kömekçi hyzmatlary, ammar giňişliklerini we awtoulag duralgasyny gurmaga rugsat berilmegi soralýar. Filmi surata düşürjek toparyň 500 adamdan ybaratdygy bellenildi. Plana laýyklykda, ilkinji nobatda kiçi fransuz öýlerini gurmak göz öňünde tutulýar.

Uiltşiriň (Wiltshire) Arheologiýa departamenti bu teklipleri tankyt etdi. Departament munuň sebäplerini ekerançylyk... ösümlik ýaly faktorlar sebäpli üsti açylmadyk arheologik galyndylarynyň barlygy bilen düşündirdi.

Şol bir wagtda, Uiltşiriň muzeýi bu ýerde möhüm filmiň surata düşürilmek perspektiwasyny gowy garşy alýandygyny aýtdy. Ýöne territoriýanyň arheologiýasyna we ekologiýasyna zyýan ýetirilmejekdigine kepil geçilmegini isleýändigini mälim etdi.

Agzalýan filmiň surata düşüriljek territoriýasy dünýäde meşhurlyga eýe bolan “Stonehenge” taryhy ýadygärligiň 8 kilometr uzaklygynda ýerleşýär.

“1917” filminiň 2019-njy ýylyň dekabrynda Roždestwo baýramynyň öň ýanynda surata düşürmek işleriniň tamamlanmagyna we 2020-nji ýylyň ilkinji günlerinde köpçülige hödürlenmegine garaşylýar.

Milan Kundera (ortdada), 2010, Pariž.

Çehiýanyň premýer-ministri Fransiýada bosgunlykda ýaşaýan çeh ýazyjysy Milan Kunderanyň kyrk ýyl ozal, ýurduň kommunist hökümeti tarapyndan ýatyrylan çeh raýatlygyny dikeltmegi teklip edýär.

Premýer-ministr Andrej Babis 10-njy noýabrda Parižde, 1918-nji ýylda soňlanan I Jahan urşunyň bir asyrlyk ýatlama gününe gabat geçirilýän dabarada çykyş edip, 89 ýaşyndaky ýzyjynyň “öz raýatlygyna gaýtadan eýe bolamaga mynasypdygyny” aýtdy.

Kundera we onuň aýaly Wera öz raýatlyklaryny 1979-nji ýylda, Çehoslowakiýanyň sowet zamanasyndaky kommunist režimi döwründe ýitirdi.

Emma soň 20-nji asyryň birnäçe ilhalar romanynyň awtory bolan Kunderanyň ýanalmalary has öň, 1950-nji ýylda, “anti-kommunist hereketleri” üçin partiýadan çykarylmagy bilen başlanypdy. Soňy bilen ol häkimiýetler tarapyndan iň bir ýigrenilýän adamlaryň birine öwrüldi we ahyrynda 1975-nji ýylda Çehoslowakiýany terk etdi.

1979-njy ýylda çeh raýatlygy ýatyrylandan iki ýyl soň, Kundera fransuz raýatlygyny aldy.Onuň kitaplary, şol sanda çehoslowak režimi astynda ýaşaýan raýatlaryň durmuşyny açyp görkezýän “Durmuşyň çekip bolmajak ýeňilligi” we “Gülkiniň we unutmagyň kitaby” öz dogduk ýurdunda 80-nji ýyllaryň ahyryna çenli gadaganlykda saklandy.

Çehiýanyň premýer-ministriniň feýsbuk sahypasynda çap edilen maglumata görä, Babis geçen hepdäniň ahyrynda ýazyjy we onuň aýaly bilen ilki olaryň öýlerinde duşuşyp, soň gowy görýän restoranlarynda oturyp, söhbetdeş boldy.

“Bu meniň üçin uly hormat-sylag boldy” diýip, Babis geljek ýyl 90 ýaşy dolýan ýazyjy bilen duşuşandan soň ýazdy.

Metbugat habarlaryndan belli bolşuna görä,“Çeh, fransuz we dünýä edebiýatynyň rowaýaty” hökmünde, Kunderanyň ady köplenç Nobel baýragyna dalaşgärleriň arasynda agzalýar.

Babis Kunderalary Çeh respublikasyna sapara çagyrandygyny, ýazyjynyň öz ýurdunda 22 ýyllap bolmandygyny aýtdy.

Çeh metbugatynyň habarlary Kunderanyň bu çakylyga “anyk” bir jogap bermändigini belleýär. Emma Babis Kunderalaryň bu proseduralar “beýle kän kagyz işlerini” talap etmez-dä diýip, umyt bildirendiklerini aýtdy.

Mediadan çekeräk duranyny gowy görýän Kundera 1984-nji ýylda “New York Times” bilen söhbetdeşlikde “öý” (ýurt -red.belligi) ideýasynyň özi üçin “örän ikuçly bir zatdygyny” aýtdy.

Milan Kunderanyň türk dilinde çap edilen kitabynyň jildi
Milan Kunderanyň türk dilinde çap edilen kitabynyň jildi

Şu günki günde Praganyň kitap dükanlarynda Milan Kunderanyň çeh we iňlis dillerinde, gowy jiltde cap edilen kitaplary hatar-hatar bolup dur. Ýazyjynyň kitaplary başga ýurtlarda, şol sanda türk dilinde hem çap edildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG