Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siziň çagalyk arzuwyňyz nämedi?


Türkmen çagalary.

Siziň çagalyk arzuwyňyz nämedi we şol arzuwyňyz hasyl boldumy?

Täze Tolkun gepleşigimiziň nobatdaky sanynda ýaşlaryň şu temadaky garaýyşlary bilen tanyş bolarys.

Bu meselede sizi hem çagalyk arzuwlaryňyzy, oňa ýetip-ýetmändigiňizi we onuň sebäpleri, şol ugurdaky başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmaga çagyrýarys.

Bu baradaky garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň gepleşigimize gatnaşyp hem paýlaşyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin email adresimiz: metbugat@gmail.com. Öz pikirdir, tejribeleriňizi aşakdaky forumda hem galdyryp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG