Sepleriň elýeterliligi

“Gurluşykda arzan baha kowalaşýarlar"


Aşgabatda gurulýan desgalaryň biri.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň käbirleriniň diwarlarynda az salymdan soň jaýryklaryň, opruklaryň emele gelýändigi habar berilýär. Hat-da käbir köpgatly ýaşaýyş jaýlaryň golaýynda uly göwrümli jaýryklaryň hem göze ilýändigi bellenilýär.

Eýsem, jaýlaryň diwarlarynda opruklaryň, olaryň golaýynda jaýryklaryň emele gelmegine näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Türkmenistanda gurluşyk işleri bilen meşgullanan özüni Ýylmaz diýip tanyşdyran türkiýeli gurluşykçy bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG