Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Mekdebe barýan ýol

Türkmenistanda sosial meseleleriň çözgüdi, oba ýerlerinde durmuş-ýaşýyş şertlerini gowulandyrmak, täze mekdepleri, çagalar baglaryny, saglyk we medeniýet nokatlaryny gurmak üçin ýylda ummasyz döwlet serişdesiniň goýberilýändigi aýdylýar.

Emma ýerlerde, obalarda täze mekdepler gurlup, çagalaryň okuwa gatnajak ýollarynyň ýatdan çykarylýan wagty hem bolýar.

Mary welaýtynyň Türkmengala etrabynyň "Täze oba" daýhan birleşiginde, obanyň çetinde täze mekdep guruldy, emma ýoly düzetmek, çagalar mekdebe gatnanda howpsuz bolar ýaly pyýada ýol gurmak welin ýatdan çykaryldy.

Ýene-de ýükle

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG