Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Meniň ilkinji söýgim...


Gyz we oglan çaga.

Siziň ilkinji söýgiňiz ýadyňyzdamy?

Her ýylyň 14-nji fewralynda bellenilip geçilýän Söýgüliler gününiň, ýagny Keramatly Walentin gününiň golaýlamagy bilen, bu güne görülýän taýýarlyklar hem göze ilýär.

Bu gün mynasybetli Täze Tolkun ýaşlar gepleşigimiziň nobatdaky sanynda ilkinji söýgi barada gürrüň etmekçi. Siz hem ilkinji söýgiňiz, oňa haçan we nähili ýagdaýda duş gelendigiňiz hem-de bu ýagdaý bilen baglanyşykly pursatlar barada öz garaýyşlaryňyzy aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.

Şeýle-de, öz garaýyşlaryňyzy gepleşigimize gatnaşyp beýan etmek isleseňiz, biziň metbugat@gmail.com email adresimize hat ugradyp bilersiňiz.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG