Sepleriň elýeterliligi

Dünýä türkmenleri we Nowruz


Ahal welaýatynda Nowruz baýramçylygyna gatnaşýan gelin-gyzlar, 22-nji mart, 2013 ý.

Türkmenleriň etniki azlyk bolup ýaşaýan Eýran we Owganystan ýaly ýurtlarynda Nowruz baýramy ýylyň täzelenişini aňladýan bolsa, käbir ýurtlarda bu baýramçylyga bahar paslynyň girişi hökmünde garalýar.

Türkmenistanda bolşy ýaly, bu baýramçylyk dünýä türkmenleriniň arasynda hem uly dabara bilen bellenilýär, saçaklar bezelýär, aýdym-saz konsertleri gurnalýar, dürli köpçülikleýin çäreler geçirilýär.

“Dünýä türkmenleri” gepleşigimiziň nobatdaky sanynda her ýyl 21-nji marta gabat gelýän Nowruz baýramçylygy barada gürrüň edýäris.

XS
SM
MD
LG