Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Isrip edilýän suw

Geçen hepdäniň soňunda Türkmenistanda “Suw damjasy altyn dänesi” baýramçylygy bellenilip geçildi. Bu baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow halka iberen gutlag hatynda: “Soňky ýyllarda biz ýurdumyzyň suw baýlyklaryny gorap saklamak, suwuň her damjasyny aýawly we rejeli peýdalanmak üçin suw tygşytlaýjy tehnologiýalary, ylymyň gazanan öňdebaryjy tejribelerini suw hojalyk desgalarynyň we ulgamlarynyň gurluşyklaryna yzygiderli ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleri alyp barýarys” diýdi.​

Şol bir wagtda, hökümetiň paýtagtda fontantlary gurmak, emeli kanallary çekmek ýaly çäreleri alyp barýandygyny synlasa bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG