Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran sanksiýalary we türkmenler


Eýranly türkmen zenanlary.

2-nji aprelde Eýran bilen gelnen ylalaşyga laýyklykda, Tährana garşy girizilen we onlarça ýyldan bäri dowam edýän sanksiýalaryň ýatyrylmagy mümkin. Elbetde, bu 30-nji iýuna planlaşdyrylýan gepleşikleriň jemleýiji tapgyrynyň netijesine bagly bolar.

Şol sanksiýalar tutuş ýurda bolşy ýaly, sany 3 million töweregi diýilip çaklanýan eýranly türkmenlere hem öz täsirini ýetirdi. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň nobatdaky sanynda, sanksiýalaryň türkmenlere ýetiren täsiri we gelnen ylalaşyga olaryň garaýyşlary bilen tanyşarys.

Bu tema bilen baglanşykly hemmeleri hat@azatradio.org elektronik hat salgysynyň üsti bilen aragatnaşyga geçip, gepleşige gatnaşmaga, şeýle-de aşakdaky foruma teswirler bilen goşant goşmaga çagyrýarys.

XS
SM
MD
LG