Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: Ýomut aty bar diýip bolanok


Atşynaslyga bagyşlanan sergide goýlan eser

Türkmenistanda Bedew baýramçylygy giňden, uly dabaralar bilen bellenilip geçilýär, ýöne synçylar türkmen seýisleriniň ýetişdiren ahal-teke atlaryna berilýän ünsi belläp, ýomut atlarynyň biraz ünsden düşürilýäne çalymdaşdygyny aýdýarlar.

Eýsem dünýäde resmi taýdan ykrar edilen at tohumlaryna girizilen ahal-teke atlary bilen ýomut atlarynyň nähili aýratynlyklary bar?

Azatlyk radiosy şu we beýleki meseleler bilen gyzyklanyp, Bedew baýramynyň geçýän günlerinde aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG