Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Haly dokamak höwesi azalýar


Türkmenistanda her ýyl bolşy ýaly, bu ýyl hem maý aýynyň soňky ýekşenbesinde haly baýramy bellenildi. Mälim bolşy ýaly haly türkmenleriň iň gadymy el sungatlaryndan biri bolup, ol taryhy nukdaýnazardan aýdylanda, uzak wagtlap türkmen maşgalalarynyň esasy girdeýji çeşmelerinden biri bolup geldi. Emma türmkmen halyçylary bolsa, häzirki döwürde hala bolan ünsüň diňe resmi dabaralar bilen çäklenilip, halyçylygyň ösmegi üçin ýeterlik alada edilmeýändigini, şunlukda haly dokamaklygyň girdeýjilei pudak bolmakdan çykandygyny, şu sebäpden hem haly dokamak höwesiniň barha azalyp barýandygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy öňki halyçy Bagtygül daýza bilen halyçylyk barada söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG