Sepleriň elýeterliligi

'Kyrkýyllyk' obasynda medisina jaýy ýapyk


Türkmenistanyň Balkan welaýaty

Türkmenistanyň Milli saglyk programmasynyň kabul edilenine şu ýyl 20 ýyl dolup, agzalan döwürde ýurduň saglygy saklaýyş pudagynda göz öňünde tutulan işleriň jemlenýändigi, şeýle-de täze saglyk programmasynyň düzülýändigi resmi maglumatlarda habar berilýär.

Türkmen resmileri saglyk programmasynyň üstünlikli bolandygyny aýdyp, ençeme täze keselhanalaryň gurlandygyny mysal getirýärler.

Gurluşyklar esasan şäherlerde we welaýat merkezlerinde geçirilýärkä ýurduň regionlarynda ilata nähili medisina hyzmatlary hödürlenýär?

Türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew Balkan welaýatyndaky ýagdaý barada gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG