Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýaşyla boýalmaly derwezeler

Şu ýylyň maý aýyndan bäri Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynda häkimligiň we döwlete degişli beýleki edaralaryň onlarça işgäri aýlanyp, ýaşaýjylardan hususy ýaşaýyş jaýlarynyň gapylaryny, derwezelerini, haýatlaryny ýaşyl reňke boýamagy tabşyrýar. Ýaşaýjylaryň käbirleri ýörite nagyşlanyp edilen derwezeleriniň boýamak üçin amatly däldigini aýdyp, şikaýat edýärler. Azatlyk Radiosy Garaşsyzlyk etrabyndaky şol derwezeleriň käbirleri barada fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG