Sepleriň elýeterliligi

Gürrüňler nobatlaryň döremegine getirdi


Aşgabat şäheriniň awtoulaglary hasaba alyş we tehniki taýdan guratlygyny anyklaýyş müdirliginiň öňünde adamlaryň

Aşgabat şäheriniň awtoulaglary hasaba alyş we tehniki taýdan guratlygyny anyklaýyş müdirliginiň öňünde adamlaryň we awtoulaglaryň uzyn nobatlarynyň emele gelendigi habar berilýär. Maglumata görä, bu nobatlaryň döremegine täze ýyldan, ýagny 2016-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap täze düzgünleriň güýje girjekdigi barada il içinde peýda bolan gürrüňler sebäp bolupdyr.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazayjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG