Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orazada unudylan, üýtgän ýa-da täzeçe däp-dessurlar


Aşgabadyň "Är-Togrulgazy" metjidinde oraza baýramy mynasybetli geçirilen baýramçylyk çärelerine gatnaşýan ýaşaýjylar.

Globallaşýan dünýä adamlaryň gündelik durmuş şertleri bilen bir hatarda olaryň owaldan gelýän däp-dessurlaryna, adatlaryna we endiklerine hem öz täsirini ýetirýär.

Şeýle nukdaýnazardan garalanda häzirki döwrüň orazalary ozalkylardan nähili tapawutlanýar? Onuň edim-gylymlaryndaky, däp-dessurlaryndaky üýtgeşmeler we oňa bolan garaýyşlar nämelerden ybarat?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny türkmen diasporanyň arasynda unudylan, üýtgän we täze dörän oraza adatlaryna hem endiklerine gönükdirýär.

Bu temadaky gepleşige gatnaşyp, öz başdan geçirenleriňizi, gören-eşidenleriňizi we teklipdir-bellikleriňizi dünýä türkmenlerine ýetirmek isleýän bolsaňyz hat@azatradio.org elektronik hat salgysyndan biziň bilen aragatnaşyga geçip, teswirleriňizi hem aşakdaky foruma galdyryp bilersiňiz.

Teswirleri gör (10)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG