Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Stambul: Terrorçylykly hüjümleriň türkmenlere täsiri


Stambulyň "Atatürk" adyndaky aeroporty.

Bilnişi ýaly Türkiýe, türkmenistanly zähmet migrantlaryň agdyklyk edýän ýurtlarynyň biri.

Stambul şäheri bolsa türkmen migrantlar bilen dürli saý-sebäpden gelýän türkmen raýatlarynyň iň köp ýerleşen ýeri. Şonuň üçin hem ylaýta-da Stambulyň Atatürk adyndaky aeroportunda bolan soňky hüjümler ünsi bu ýerdäki türkmen raýatlaryna we olaryň howpsuzlyk ýagdaýyna gönükdirdi.

Ýatlap geçsek, Stambulyň Atatürk adyndaky halkara aeroportunda gurnalan terrorçylykly hüjümlerde bir türkmenistanly raýatyň hem ýaralanandygy mälim edilipdi.

Stambulda bolýan terrorçylykly hüjümler bu ýerdäki türkmen migrantlarynyň we beýleki türkmenistanly raýatlaryň iş hem durmuş şertlerine nähili täsir edýär? Türkmen migrantlar terrorçylykly hüjüm howpuna garşy ätiýaçlymy we bu ugurda olar nähili hereket edýärler?

Azatlyk Radiosy Dünýä türkmenleri gepleşiginiň nobatdaky sanyny Stambuldaky terrorçylykly hüjümleriň türkmen migrantlara ýetirýän täsirine gönükdirýär.

Bu temadaky gepleşige gatnaşmak, öz tejribelerini we belliklerini dünýä türkmenlerine ýetirmek işleýänler hat@azatradio.org ýa-da metbugat@gmail.com elektronik hat salgylarynyň üsti bilen habarlaşyp bilerler. Teswirleriňizi bolsa aşakdaky foruma galdyryp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG