Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda näme üýtgäpdir?


Aşgabadyň awiabilet satylýan edarasynda nobata duran adamlar.

Tomus aýlarynyň gelmegi bilen dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlar, studentler we olar bilen durmuş baglary bolan daşary ýurtlylar öz dogan-garyndaşlaryny, çagalaryny we tanyş-bilişlerini görmek üçin Türkmenistana baryp-gelýärler. Olaryň arasynda ençeme ýyldan soň Türkmenistana barýanlar hem bar.

Ýogsa-da, ençeme ýyldan soň Türkmenistana baranlaryň ünsüni çekýän zatlar näme? Olary geň galdyran, buýsandyran we göwnüni galdyran zatlar näme?

Azatlyk radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda golaýda Türkmenistana baryp-gaýdan türkmen migrantlaryň we daşary ýurtlylaryň owalky hem häzirki ýagdaýlary deňeşdirip berýän bahalaryna gönükdirýär.

Bu temada gepleşige gatnaşyp, öz başyndan geçirenlerini, tejribedir-belliklerini dünýä türkmenlerine ýetirmek isleýänler hat@azatradio.org ýa-da metbugat@gmail.com elektronik hat salgylary arkaly aragatnaşyga geçsin. Teswirleriňizi bolsa aşakdaky foruma galdyryp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG