Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda näme üýtgeşiklik bar?


Aşgabat, uçar meýdanyndaky bilet nobaty.

Tomus aýlarynyň gelmegi bilen dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlary, studentler we olar bilen durmuş baglary bolan daşary ýurtlular öz dogan-garyndaşlaryny, çagalaryny we tanyş-bilişlerini görmek üçin Türkmenistana baryp-gelýärler.

Olaryň arasynda ençeme ýyldan soň Türkmenistana barýanlar hem bar.

Ýogsa-da, ençeme ýyldan soň Türkmenistana baranlaryň ünsüni çekýän zatlar näme? Olary geň galdyran, buýsandyran we göwnüni galdyran zatlar näme?

Azatlyk radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda golaýda Türkmenistana baryp-gaýdan türkmen migrantlarynyň we daşary ýurtlularyň owalky hem häzirki ýagdaýlar baradaky pikirlerini sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG