Sepleriň elýeterliligi

Gyrgyzystan: Atambaýew ýurtda bir günlük ýas yglan etdi


Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew.

Gyrgyzystan 27-nji awgustda Moskwanyň bir ammarynda bolan ýangynda gyrgyzystanly migrant işçileriň 17-si heläk bolandan soň, ýurt boýunça bir günlük ýas yglan etdi.

29-njy awgustda Gyrgyzystanyň çägindäki baýdaklaryň ählisi ýarysyna çenli aşak düşürildi we prezident Almazbek Atambaýewiň gol goýan kararyna laýyklykda köpçülikleýin dabaraly çäreleriň ählisi goýbolsun edildi.

Şeýle-de, Gyrgyzystandaky bu ýas güni 27-nji awgustda ýol heläkçiliginde wepat bolan başga-da dokuz gyrgyz raýatynyň hormatyna yglan edildi.

Atambaýew bu wakalaryň “ähli gyrgyz raýatlary üçin agyr ýitgi bolandygyny” aýtdy.

Şeýle-de, ol ýerli häkimiýetlere wakalarda pida bolanlaryň maşgalalaryna kömek etmegi tabşyrdy.

Bu aralykda, Moskwada raýatlary ýangynda heläk bolan gyrgyz raýatlaryna gynanç bildirmek üçin Gyrgyzystanyň ilçihanasynyň öňünde gülleri goýdular.

XS
SM
MD
LG