Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystan: Atambaýew ýurtda bir günlük ýas yglan etdi


Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew.

Gyrgyzystan 27-nji awgustda Moskwanyň bir ammarynda bolan ýangynda gyrgyzystanly migrant işçileriň 17-si heläk bolandan soň, ýurt boýunça bir günlük ýas yglan etdi.

29-njy awgustda Gyrgyzystanyň çägindäki baýdaklaryň ählisi ýarysyna çenli aşak düşürildi we prezident Almazbek Atambaýewiň gol goýan kararyna laýyklykda köpçülikleýin dabaraly çäreleriň ählisi goýbolsun edildi.

Şeýle-de, Gyrgyzystandaky bu ýas güni 27-nji awgustda ýol heläkçiliginde wepat bolan başga-da dokuz gyrgyz raýatynyň hormatyna yglan edildi.

Atambaýew bu wakalaryň “ähli gyrgyz raýatlary üçin agyr ýitgi bolandygyny” aýtdy.

Şeýle-de, ol ýerli häkimiýetlere wakalarda pida bolanlaryň maşgalalaryna kömek etmegi tabşyrdy.

Bu aralykda, Moskwada raýatlary ýangynda heläk bolan gyrgyz raýatlaryna gynanç bildirmek üçin Gyrgyzystanyň ilçihanasynyň öňünde gülleri goýdular.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG