Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owgan bosguny Germaniýada zorluk we ganhorluk üçin tutuldy


Freiburg şäheri

Günorta-gündogar Germaniýanyň polisiýasy we prokurorlary 17 ýaşyndaky owgan bosgunynyň 19 ýaşly student gyzy zorlamakda we öldürmekde güman edilip, tussag astyna alnandygyny aýdýar.

Germaniýanyň Freiburg şäheriniň häkimiýetleri 3-nji dekabrda owgan ýetginjeginiň bir gün ozal, jenaýat edilen ýerden onuň DNA maglumatlary tapylyp, wideoýazga düşen şekili tanalandan soň tussag edilendigini aýtdy.

Aýdylmagyna görä, owgan oglany Germaniýa 2015-nji ýylda ýekelikde gelipdir we şondan bäri myhman alnan öýünde ýaşaýan eken.

Öldürilen aýal derýada gark edilipdir.

XS
SM
MD
LG