Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň prezident saýlawlarynda bäsleşýän kandidatlar barada näme bilýärsiňiz?


Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň birinde ses bermäge gatnaşýan ýaşaýjy.

Türkmenistanda 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda nobatdaky prezident saýlawlary geçirilýär we döwletiň iň ýokary wezipesi ugrunda dokuz kandidatyň bäsleşýändigi aýdylýar. Emma ol kandidatlar barada köp zat belli bolman galýar.

Şonuň bilen bir wagtda türkmen metbugatynda hem köp maglumat berilmeýär. Munuň üstesine, kandidatlaryň iş başyndaky prezidentiň syýasatyny tankyt edip, ondan tapawutlylykda nähili anyk iş etjekdiklerini aýdyp çykyş etmeýärler.

Eýsem, siz bu kandidatlar barada näme bilýärsiňiz?

Pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG