Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermeniler we azeriler Dagly-Garabag söweşi üstünde bir-birini aýyplaýar


Dagly-Garabagda zyýan çeken jaý

Azerbaýjan we bölüniji Dagly-Garabag sebitine kontrollyk edýänseparatistler agyr harbylaşdyrylan aragatnaşyk liniýasynda turan ýaragly çaknyşyklar üstünde bir-birini aýyplady.

Separatistleriň harbylary 25-nji fewralda öz goşunlarynyň front liniýasynyň günorta-gündogar we gündogar böleginde Azerbaýjanyň ýaragly güýçleriniň hüjümini yzyna serpikdirendigini aýtdy.

Ol söweş mahalynda azeri esgerleriniň birnäçesiniň öldürilendigini, özleriniň ýitgi çekmändigini aýtdy.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi öten agşam bolan çaknyşyklary tassyklady, emma bu söweşiň separatist güýçleri zerarly turandygyny aýtdy. Şeýle-de ministrlik, san aýtman, pidalaryň bolandygyny boýun aldy.

Şu aralykda Ermenistanyň Goranmak ministrligi Azerbaýjana ýagdaýy mundan aňryk ýitileşdirmezlik barada duýduryş berdi.

XS
SM
MD
LG