Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG: Himiki ýaraglaryň ulanylmagy aklanylyp bilinmez


Lise Grande

BMG Yragyň Mosul şäherinde himiki ýaraglaryň ulanylmagynyň, eger tassyk bolsa, uruş jenaýaty we halkara kanunçylygynyň bozulmagy boljakdygyny duýdurdy.

"Bu aýylganç" diýip, BMG-niň Yrakdaky ynsanperwerçilik utgaşdyryjysy Lise Grande 4-nji martda aýtdy.

"Her hili ýagdaý bolanda hem, himiki ýaraglaryň ulanylmagy hiç bir jähtden aklanylyp bilinmez" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Grande bu sözleri hökümet güýçleri bilen «Yslam döwleti» toparynyň söweşijileriniň arasynda Mosul ugrunda barýan söweşde himiki ýaraglar ulanldy diýen habaryň peýda bolan gününiň ertesi aýtdy.

Emma bu diýilýän ýaraglary haýsy tarapyň ulanandygy, kimiň günälidigi aýdyň däl.

BMG-niň Saglyk guramasy 4-nji martda 12 adamyň, şol sanda çagalaryň we aýallaryň Mosulda ulanylandygy çaklanylýan himiki ýaraglardan alnan ýaralaryny bejerdýändigini aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG