Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýada himiki ýaragly bolmakda güman edilýän hüjümde 72 adam wepat boldy


Sosial media serişdelerinde ýerleşdirilen wideodan alnan pursat, Siriýa, 4-nji aprel, 2017.

Siriýada gozgalaňçylaryň gözegçiligindäki şäherde himiki ýaragyň ulanan bolmagy güman edilýän hüjüm zerarly wepat bolanlaryň sany 72 adam ýetdi, diýip synçy gurama habar berýär.

BMG-niň Howpsuzlyk geňeşi bu ýagdaý boýunça adatdan daşary maslahat geçirmäge taýýarlanýar.

Britaniýada ýerleşýän “Adam hukuklary boýunça synçy” atly gurama wepat bolanlaryň ýarysy çagalar we zenanlar diýip, 5-nji aprelde habar berdi.

Mundan öň wepat bolanlary sany 58 adam diýlip habar berilipdi.

Synçy gurama hüjümde himiki ýaragyň ulanylyp-ulanylmandygyny agzamady, emma ýerli lukmanlar hüjümde nerw gazy sariniň ulanylan bolmagyny çak edýändigini aýtdylar.

5-nji aprelde BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde günbatar ýurtlaryň taýýarlanan hüjümi ýazgaryjy rezolýusiýasy maslahat edildi. ABŞ we beýleli ýurtlar Siriýanyň prezidenti Başa al-Assady aýyplap çykyş etdiler, Orsýet bolsa öz ýaranyny goldap, rezolýusiýa gadagançylyk girizdi.

Orsýet Siriýada alty ýyl bäri dowam edýän uruşda Assadyň režimine harby we diplomatik goldawyny berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG