Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Britaniýada çeper eserlere näme üçin üns azalypdyr?


Illýustrasiýa

Britaniýanyň kitap neşirýat senagatynyň berýän maglumatyna görä, ýurtda çeper eserlere edilýän çykdajynyň mukdary soňky bäş ýylda ýüzden 25 göterim azalypdyr.

Bilermenler çeper eserleriň adamlaryň boş wagtynda sosial media, telewideniýe, kino we beýleki güýmenjeler bilen ýaryşmaly bolýandygyny nygtaýarlar.

Beýleki tarapdan, elektron bolmaýan adaty we güýmenje kitaplarynyň satuwy ýokarlanypdyr. Munda naharlar-tagamlar, meşhur şahsyýetleriň biografiýalary we "özüň reňkle" ýaly kitaplaryň esasy roly oýnaýandygy bellenýär.

Britaniýada elektron kitaplara hem üns azalypdyr
Britaniýada elektron kitaplara hem üns azalypdyr

Ýurtda adaty roman we powest kitaplarynyň alyjylary bolsa diýseň azalypdyr. Bilermenler muny telewideniýäniň göçme ýagdaýa gelmegi we indi mobil telefonlaryň adamlara islän ýerinde bütin telekanallary elýeterli ýagdaýa getirýändigi bilen düşündirýärler.

Britaniýanyň "Publishers Association" atly neşirýatlar birleşiginiň maglumatyna görä, Birleşen Patyşalykda 2012-nji ýyldan bäri "jemgyýetçilik kitaplarynyň" satuwy ilkinji gezek ýüzden 8 göterip ýokarlanyp, geçen ýyl 3 milliard funt sterlinge baryp ýetipdir.

Guramanyň maglumatynda, umumylykda alnanda kitaplaryň, elektron kitaplaryň we žurnallaryň satuw rekordynyň 4,8 milliard funt sterling bolandygy mälim edilýär. Ýöne munyň bilen bir hatarda, elektron kitap satuwy ýüzden 3 göterim pese gaçyp, 538 million funt sterling bolupdyr.

Geň galdyrýan ýagdaý bolsa adaty kitaplaryň satuwynyň ýüzden 9 göterim ýokarlanyp, 884 million funt sterling bolmagydyr.

Bu ösüşde Joe Wicks tarapyndan ýazylan kitaplar ýygyndysynyň şowly satylmagy esasy roly oýnady.

Çagalar kitaplarynyň satuwy hem ýüzden 16 göterim ýokarlanyp, 365 million funt sterlinge barabar bolupdyr.

Britaniýadan çaga kitaplarynyň eksporty hem ýüzden 34 ýokarlanyp, 116 million funt sterlinge baryp ýetipdir.

2016-njy ýylda Britaniýada iň köp satylan 10 kitap

Britaniýanyň gazetleri 2016-njy ýylda iň köp satylan 10 kitabyň sanawyny şeýle hödürleýär:

“Garri Potter we lagnaty hyzmatkär” (Harry Potter and the Cursed Child) - J K Rowling, Jack Thorne we John Tiffany

"Otludaky gyz” (Girl on the Train) - Paula Hawkins

15 minutda garbanmak ” (Lean in 15) - Joe Wicks

Gijeki garakçylar” (Midnight Gang) - David Walliams

Dünýäniň iň ýaramaz çagalary” (The World's Worst Children) - David Walliams

15 minutda sagdyn beden” - Joe Wicks

"Senden soň" (After You) - Jojo Moyes

"Ginness dünýä rekordlary" (Guinness World Records)

“Brexit adasyndaky bäş adam” (Five on Brexit Island) - Bruno Vincent

Çaganyň gündeligi: Iki gezek aşak” (Diary of a Wimpy Kid: Double Down) - Jeff Kinney

XS
SM
MD
LG