Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ: Donald Tramp Orsýetiň daşary işler ministri Lawrow bilen duşuşar


Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow (s) we ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillersonw (ç), Moskwa, 12-nji aprel, 2017.

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp 10-njy maýda Ak Tamda Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen geçirjek geleşiginde Siriýany we beýleki halkara meselelerini ara alyp maslahat eder, diýip Ak Tamyň resmileri 9-njy maýda habar berdi.

Duşuşyk Trampyň döwlet başyna geçeli bäri Orsýetiň ýokary derejeli resmisi bilen ýüzbe-ýüz geçirjek ilkinji gepleşigi bolar. Bu duşuşyk Orsýetiň Trampyň saýlaw kampaniýasyna goşulyşan bolmagynyň güman edilýän wagtyna gabat geldi.

Trampyň Lawrow bilen gepleşikleri, Orsýetiň daşary işler ministriniň ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson bilen 10-njy maýda geçirjek duşuşygynyň yzýany göz öňünde tutulýar.

Tramp 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasynda Orsýet bilen has gowy gatnaşyga çagyryş edipdi, emma häkimiýet başyna geçeli bäri NATO-nyň Orsýetiň harby taýdan güýçlenmegi bilen bagly hereketlerine garşy durmak boýunça tagallalaryny goldapdy.

Lawrow Waşingtona 2013-nji ýylda bäri ilkinji gezek barýar. Onuň bu sapary Siriýada zorlugy bes etmek boýunça Türkiýäniň, Orsýetiň we Eýranyň araçylygynda geçen hepdede ylalaşyga gelinmeginiň yzýanyna gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG