Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň Parahat-7 etrapçasynda iki gatly kotež jaýlar ýykylýar


Aşgabatda ýurmrulýan jaýlaryň biri

Aşgabat şäherinde günorta-gündogarlygyna uzap gidýän Ýunus Emre köçesiniň Parahat-7 etrapçasynyň çäginde ýerleşýän iki gatly kotež jaýlar ýumrulyp başlandy.

Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, bu kotež jaýlar Aşgabadyň Saparmyrat Türkmenbaşy tekstil kompleksine degişli bolup, ýaşaýyş we ofis jaýlarydy, olaryň sany 20-den hem gowrak.

Şäherden Parahat-7 etrapçasyna barýan ýoly giňeltmek maksady bilen mundan 3 ýyl ozal bu köçede 20 ýyldan bäri ösüp oturan arça we beýleki saýaly baglary çapyp aýyryp, kotež jaýlaryň daşyndaky haýatlary jaýlara has golaý süýşürip, jaýlaryň hem durky täzelenipdi.

Aşgabatda kotežler ýumrulýar
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:31 0:00


Bu işler üçin döwlet gaznasyndan näçe serişde sarp edilendigi ilat köpçüligine mälim bolman galýandygyny aýdyp, Parahat-7 etrapçasynyň ýaşaýjysy Orazmyrat aga şeýle diýýär. “Iki-üç ýyllykda birgiden serişde sarp edilen, durky boýunça ulanmaga juda amatly bu jaýlaryň häzirki wagtda ýumrulmagyna daşyndan nebsiň agraýar.

Garaşsyzlygyň başky ýyllarynda Türkmenbaşy tekstil kompleksiniň gurulmagy bilen bu kompleksi guran türk işewürleriniň maşgalalarynyň ýaşamagy üçin we käbir ofis jaýlary üçin niýetlenen iki gatly kotež jaýlaryň birnäçesi ozalrakdan ýumrulyp başlanypdy. Indi bolsa onyň galan bölegi hem ýumrulýar.

Daş-töweregindäki gurluşyklary synlasaň, bu edilýän weýrançylyklaryň ýerinde hem köp gatly beton jaýlar guruljaga meňzeýär. Emma ol köp gatly jaýlarda ilat köpçüligi mejbury ýaşamaly bolýarlar.”

“Tekstil komleksine degişli bu iki gatly kotež jaýlarda esasan türk işewirleriniň maşgalalary we tekstil komleksine degişli işgärleriň maşgalalary ýaşaýardylar. Ol ýerde birnäçe ofis jaýlary hem bardy. Olaryň nirä göçürilendigi belli däl. Ýöne ilaty gynandyrýan zat, bu kotež jaýlaryň weýran edilmegi. Bu kotež jaýlary juda amatly jaýlardy” diýip, Orazmyrat aga aýdýar.

“Ilata amatly jaýlary gurup bermäge derek, bar bolan amatly jaýlary ýumurmagyň nämä geregi bardy? Emeldarlaryň gözleri diňe ýumurmaga amatly zat gözleýäne meňzeýär” diýip, ýaşaýjylar öz gynançlaryny biri-biri bilen paýlaşýarlar.

Şol bir wagtda, bu kotež jaýlaryň 20 ýylyň dowamynda zähmet çekilip, ösdürilip ýetişdirlen gür arçalaryň arasynda ýerleşýändigine hem ýaşaýjylar ünsi çekýärler.

Kotež jaýlaryň ýumrulmagy bilen ýüzlerçe arça agaçlarynyň hem ýok edilýändigini, bu edilýän işleriň çydamsyz ýagdaýdygyny ýaşaýjylar nygtaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG