Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-a ýüz tutan musulman bosgunlaryň sany 94% azaldy


Donald Tramp

Donald Tramp prezidentlik saýlawy mahalynda, musulman bosgunlaryň ABŞ-a gelmegini doly gadagan etmek barasynda söz beripdi.

Tramp musulman bosgunlary "saýhallaman" ýurda goýbermegiň terrorçylykly howplara sebäp bolup biljegini öňe sürýär.

Prezident saýlawlardan soň şeýle gadagançylygy doly ýola goýup bilmedik bolsa-da, bar bolan bosgunlyk we migrasiýa maksatnamalarynyň ýatyrylmagy, wiza şertleriniň kynlaşdyrylmagy we käbir musulman ýurtlardan bogsun kabul etmezligi, ony şol maksadyna ýetirene meňzeýär.

Soňky bir ýylyň dowamynda ABŞ-a ýüz tutýan musulmanlaryň sany juda azalypdyr.

2016-njy ýylda ABŞ 45 müň musulman bosguny kabul eden bolsa, bu san geçen ýylyň 1-nji dekabryna çenli diňe 11 müň bolupdyr.

Bu 11 müň bosgunyň ýarysynyň kabul edilmegi hem ýanwar-fewral aýlaryna gabat gelýär, ýagny bu Trampyň wezipä ýaňy başlan döwürleridir.

Geçen 2017-nji ýylyň ýanwar aýyndan noýabr aýyna çenli ABŞ-a baran musulman bosgunlaryň sany bolsa owalkylara görä 94 göterim azalypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG