Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

HORMATLY ARKADAG: Dowleti, milleti, halky ykdysady eşretli durmuşda yaşatmak siziñ borjuňyzdyr


Döwlet baýramçylygy sebäpli köpçülikleýin ýöriş, Türkmenistan

Salam hormatly Turkmenistanyn Presidenti!

men turkmenistanyn yashayjysy,(soñuna cenli okasanyz belki duzelersiniz we duzeltersiniz) men sizden ve dowleti dolandyryjy bashtutanlardan gaty närazy dine men däl eysem sizin halkynyzynam 100%den 90%y närazydygyny aydyn bilyäs, sebabi sizin alyp baryan tutymly (indi tutymsyz boldy) ishlerinizde dine Turkmenistan dowletinin Ykdysady we eysem ylym bilim tarapdanam çökyandigini hemmeler bilyarler,(bilim tarapdan aytsak adyny yazyp bilenok emma korrupsiya yada tanyshlary bilen yokary okuwlara giryarler, emma dayhanyn zehinli bilimli çagalary egzamynlardan kowulyarlar, yykylyarlar nädip sheyle yagdayda ylym bilim, Yurt ösmeli?

Eger bilimi ylymy Yurdy ösdurmek isleseniz Turkiyañ yada shuna menzesh dowletlerin Universitet sistemalaryna seredin, duzetmane çalyshyñ!) bularyñ hemmesindenem siz jogapkärçiliklisiniz, sebabi siz Dowlet bashtutany, name ucin yurdumuzda dolarlaryn bahasy bankyn hasabyndan 3 esse gymmat duryar we banklar millete dolar hichili bermeyar,(dashary yurtda okayan talyplara hem pul ugratmak we ugradylan puly kartdan çykarmak sheyle kyn we uly mesele käbir talyplar okuw toleglerini tölap bilman okuwdan çykarylyarlar, diymek dashary yurtda okayanlarynam aglabasy sizden närazy,)) yurdumuzyn Eysem bazarlarda ähli harytlarynam bahasy 2 esse gymmatlady esasanam adamlara zerur zatlar Unlaryn yaglaryn we duzlaryn (benzinin hem)) bahalary öran gymmat.

Muña garamazdan siz her gepleshiginizde dowleti Ykdysady pudak taydan ösdiryarin diyip bellap geçyaniz Emma çokeryarsiniz( hacanda siz president saylanan wagtynyzda halkymy we milletimi alada ederin,Yurdumyzy ösdurmek ucin ähli tagallalary alyp bararyn diyip söz berip wada edipdiniz,,emma ol sözunizi shu wagta çenli yerine yetirip bilmediniz") bulardan bashgada halkyna we milletine sheyle bir guyçli we ayylganc zulumlar etyarler, (...) Sizin bularyn hemmesinden habarynyz yokmy???

Elbetde bar, siz rugsat beryaniz( zuluma tarapdar bolmak zulum eden yaly bolyandyr siz hem muna shariksiniz) Egerde Dowleti dolandyryp Yurdy ösdurip bilmejek bolsanyz arza berip ayrylyn yerinize dolandyryp bilyan Adam gecsin biz indi turkmen milleti,halky ,sizden we sizin yegenlerinizden doydyk ((azajyk aklynyz bar bolsa öylanyp görüñ özunizi mydamalyk bu geciji dunyada galayjak yaly hereketler etyarsiniz aydym aydyp, tans oynap, at çapyp öz keypinizi bilyaniz,yenede bellap gecsek siz özüñizi kem kemden Demirgazyk Koreyañ Presidenti yaly alyp baryanyz (Dikdator yaly)Ministrleri özüñize egildiryarsiniz,hakyky musulman dine Allahyn huzurynda (namazda)Rukuda egilyar, sizin aklynyz yerinde bolsa onyaly güna etman egildirtmäñ,(Allahdan gorkun) (yekeje gun Metjide girip juma namazy okap gördünizmi?

Yok hacanda siz 5nji gun juma guni ish sapary bilen gelenizde ol welayatyn Metjidini yapdyryarsynyz okajak adamlara hem okatmayarsynyz diymek sizin Allaha bolan imanyñyzyñ juda pesdigene shayatlyk etyar,atasözi turkmenlerde, bu dunya gelen gider, giden gelmez diyipdirler biz hem bir gun gitmeli, subut güni hemme eden amallarymyza jogap bermeli!!!) aydaly namaz okamak shahsy ishin emma Dowletini,Milletini, Halkyny Ykdysady eshretli durmushda yashatmak siziñ boynuñyzyñ borjudyr, mundan beylak borjunyzy yerine yetirersiniz diyip umyt etyan we sözumi soñlayan!!!

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

XS
SM
MD
LG