Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Russiýa Nikuliniň ABŞ-a ekstradisiýa edilmegine ‘nägilelik bildirdi’


Orsýetli hakkerdigi aýdylýan Ýewgeniý Nikulin

Russiýa orsýetli hakkerdigi aýdylýan raýatyň Çehiýa respublikasyndan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilmegi barada ýakynda kabul edilen kararyň, Moskwa bilen Praganyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklara “zeper ýetirmäge” gönükdirilendigini aýdýar.

Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň 2-nji aprelde ýaýradan beýanatynda Moskwa Ýewgeniý Nikuliniň ekstradisiýa edilmegine “nägilelik bildirýär” diýilýär. Internet maglumatlaryny ogurlandygy aýdylýan Nikulin hem Russiýa, hem-de Birleşen Ştatlar tarapyndan gözlenilýärdi.

Ministrlik öz maglumatynda ekstradisiýany “ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň konstruktiw esasyna zeper ýetirmäge gönükdirilen bilkastlaýyn we syýasy maksatly ädim” diýip häsiýetlendirýär. Şeýle-de, Moskwanyň Nikuliniň bähbitlerini goramak üçin “ähli zerur çäreleri” görjekdigi bellenilýär.

30-njy martda ABŞ-nyň San Fransiskodaky sudunda kompýuterlere zorluk bilen girmekde we şahsy maglumatlary ogurlamakda aýyplanýan Nikulin özüniň günäsizdigini aýtdy.

29 ýaşly Nikulin Birleşen Ştatlarda 2012-2013-nji ýyllarda LinkedIn we Dropbox ýaly uly internet kompaniýalaryna hakker hüjümini amala aşyrmakda aýyplanýar. Nikulin günäli tapylsa, onda ol 30 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG