Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda parlament we welaýat geňeşleri saýlawlary üçin hasaba alyş başlandy


Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Gulajan Abdul Badi Saýýad

14-nji aprelde Owganystanda oktýabr aýyna bellenilen parlament we welaýat geňeşleri saýlawlary üçin hasaba alyş işleri başlandy.

Häkimiýetler gelýän iki aýyň dowamynda ýurduň çar künjeginde açylan 7300 saýlaw uçastogynda 14 milliona çenli saýlawçyny hasaba almakçy bolýarlar.

Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Gulajan Abdul Badi Saýýad 13-nji aprelde hasaba alyşlygyň ilkinji tapgrynyň welaýat merkezlerinde geçiriljekdigini, soňra bu işiň etrap merkezlerinde we şäherçelerinde dowam etdiriljekdigini aýtdy.

2014-nji ýyldaky galplaşdyrylan prezident saýlawlaryndan soň geçirilýän saýlaw reformalary netijesinde, ses berijiler täzeden hasaba alynmaly we täze ses beriş kartlaryny almaly.

Merkezi saýlaw komissiýasy apreliň başynda ozal iýul aýyna bellenilen parlament we welaýat geňeşleri saýlawlarynyň yza, 20-nji oktýabra süýşürilýändigini yglan etdi.

Parlament saýlawlary 2015-nji ýylda geçirilmelidi, emma olar howpsuzlyk ýagdaýlary we saýlaw reformalary bilen bagly çözülmedik meseleler sebäpli gaýta-gaýta yza süýşürildi.

XS
SM
MD
LG