Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daşogzy, Lebaby duzly apy-tupan gurşap aldy (WIDEO)


Duzly tupan Türkmenistanyň demirgazyk goňşusy Özbegistanyň Garagalpagystan awtonom respublikasyndan geldi.

Türkmenistanyň demirgazyk welaýatyny duzly apy-tupan gurşap aldy.

Azatlyk Radiosynyň Daşoguzdaky habarçylary harasatyň 27-nji maý güni, gije sagat 2-ler töweregi ýüze çykandygyny habar berdiler. Demirgazyk-günbatardan, sekuntda 20 metr tizlik bilen öwsen ýel regiona duz we tozan garyndyly tupany getirdi.

Daşogzy duzly apy-tupan gurşap aldy
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:07 0:00

Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleri harasatyň ýekşenbe gününiň ikinji ýarymyna çenli dowam edendigini, şeýle-de munuň täsiriniň welaýatyň täs ähli sebitlerinde diýen ýaly görse bolýandygyny aýtdylar. Sebitiň käbir etraplarynda duzuň gatlagy 1 sm çenli golaýlady.

Harasat ýekşenbe gününiň ikinji ýarymyna çenli dowam etdi.
Harasat ýekşenbe gününiň ikinji ýarymyna çenli dowam etdi.

Duzly apy-tupan ýurduň Lebap welaýatynyň hem käbir sebitlerine baryp ýetdi. Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleriniň maglumatyna görä, duz Darganata we Dänew raýonlaryny tutuşlygyna gurşap alypdyr.

“Duz pagta we bugdaý meýdanlaryny, gök-bakja ekinlerini gurşap aldy. Ýollar hem durşuna duz bolup dur. Ähli ýer duw-ak” diýip, Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylarynyň biri gürrüň berdi.

Duzly tupan Türkmenistanyň demirgazyk goňşusy Özbegistanyň Garagalpagystan awtonom respublikasyndan geldi. Azatlyk Radiosynyň Özbegistandaky habarçylary duzly tupanyň – Türkmenistan bilen araçäkleşýän – Horezm, Buhara we Nowaýy sebitlerini hem gurşap alandygyny gürrüň berdiler.

Wideo: Özbegistanyň Horezm oblasty

Türkmenistanyň Daşoguz welaýaty ýurduň sosial-ykdysady, ekologiýa taýdan iň problemaly welaýatlarynyň biri hasaplanýar. Bu ýerde Aral deňziniň guramagynyň netijeleri has-da ýiti duýulýar.

Ýerli ýaşaýjylar suwuň hiline we ýerleriň şorlaşmagyna dowamly şikaýat edýärler.

Galyberse-de, türkmen emeldarlary we mediasy dynç günleriniň dowamynda Daşoguzda we Lebapda ýüze çykan harasat, onuň ýetiren zyýanlary barada dymýarlar.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG