Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanda atylyp öldürilen sikh aktiwistiniň jynaza çäresi geçirildi


Pakistanyň kartasy

Motosikletli ýaragly adamlar Pakistanyň sikh azlygynyň tanymal we hormatlanýan agzasyny atyp öldürdi diýip, resmiler aýdýarlar.

Çaranjit Singh Peşawar şäheriniň demirgazyk-günbataryndaky dükanynyň içinde öldürilenden bir gün soň, ýagny 30-njy maýda onuň jynaza çäresi geçirildi.

Nämälim adamlar hüjümi amala aşyrandan soň, wakanyň bolan ýerinden gaçyp gidýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.

Sikh jemgyýetiniň ýaşulusy Baba Amarjit Singh 52 ýaşyndaky Çaranjitiň dinleriň arasyndaky gatnaşygy gowulandyrmak boýunça işjeň iş alyp barandygyny aýtdy.

Şeýle-de, ol Pakistanyň armiýasynyň yslamçy ekstremistleri basyp ýatyrmak tagallalarynyň tarapdary hökmünde häsiýetlendirilipdi.

XS
SM
MD
LG