Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Prezidentiň gorag polkundaky lebaply esgeriň öz janyna kast edendigi aýdylýar


Aşgabatdaky döwlet edarlarynyň biriniň öňünde duran türkmen esgeri
Aşgabatdaky döwlet edarlarynyň biriniň öňünde duran türkmen esgeri

Aşgabadyň harby bölümindäki prezidentiň gorag polkunda çagyryş boýunça harby gullugy geçýän lebaply esgeriň öz janyna kast edip, heläk bolandygyny, merhumyň goňşusy Azatlyk Radiosyna habar berdi.

“Şu ýylyň maý aýynda çagyryş boýunça harby gullugyna başlan esger geçen aý özüni asyp öldürdi. 2000-nji ýylda doglan esger Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndandy. Ol 20-nji noýabrda etrabyň Lebap daýhan birleşiginde ýerleşýän 7-nji orta mekdebiň golaýyndaky gonamçylykda jaýlandy” diýip, anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan lebaply ýaşaýjy 6-njy dekabrda gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, çagyryş boýunça harby gullugy geçýän mahaly öz janyna kast eden esgeriň kakasy weterinar we ejesi mekdep mugallymy bolup işleýär.

Azatlyk Radiosynda esgeriň we onuň kakasynyň hem-de ejesiniň şahsyýeti barada doly maglumatyň bardygyna garamazdan, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ony köpçülige mälim etmekden saklanýar.

Azatlygyň söhbetdeşi lebaply esgeriň heläk bolmagyna onuň gullukdaşlary tarapyndan kemsitmelere sezewar edilmeginiň sebäp bolandygyny, ýöne bu mesele boýunça hiç zat aýtmazlyk barada merhumyň ejesine we kakasyna görkezme berlendigini hem aýtdy.

Ýokarky maglumatlary beýlekei garaşsyz çeşmelere tassyklatmak başartmady.

Azatlyk Radiosyna bu barada Türkmenistanyň Goranmak ministrliginden, merhumyň ejesinden we kakasyndan haýsydyr bir kommentariýa almak hem häzirlikçe başartmady.

Türkmen goşunynda azyk ýetmezçiligi ýaly meseleler bilen bir hatarda, “dedowşina”, ýagny “ozaldan gulluk edip ýören esgerleriň täze gelenleriň üstünden agalygynyň” aradan aýrylmaýandygy barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary we ýerli ýaşaýjylar dowamly habar berýärler.

Şeýle-de, türkmen goşunynda diýdimzorlugyň, urup-ýençmeleriň, esgerleriň käte harby bölümden gaçmaga mejbur edilmeginiň, hatda gümürtik ýagdaýda ölmeginiň hem saklanyp galýandygy aýdylýar.

2014-nji ýylyň iýul aýynda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň «Türkmenistan» obasynda ýaşaýan Annagül Çöliýewa (1988-nji ýylda doglan) Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde goşunda gulluk eden ýüwürjisi Ygtyýar Hydyrowyň urlup öldürilendigini, onuň jesedini gaýtadan medisina barlagyndan geçirmek barada eden talaplarynyň diňlenmändigini gürrüň beripdi.

Şonda häkimiýetler Aşgabat şäheriniň alkymynda, 67720-nji harby bölümde gulluk eden, 1992-nji ýylda doglan esger Ygtyýar Hydyrowyň alkogolly içgi içmekden, boýnundaky nerw damarlary dykylyp, ýüreginiň togtamagy netijesinde ýogalandygyny aýdypdyrlar. Ýöne esgeriň garyndaşlary onuň jesedinde zorluk yzlarynyň bolandygyny aýdypdylar.

Türkmen goşunynda dowam edýändigi aýdylýan “dedowşina” meselesi barada resmi çeşmelerde hiç hili maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde-de bu barada, umuman aýdylanda, esgerleriň özleriniň hem harby edaralara ýüzlenmekden saklanýandygy, sebäbi olaryň arz-şikaýatlarynyň diňlenmeýändigi aýdylýar.

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bölümi esasynda, parahatçylyk wagtynda ýaragly güýçleriň hatarynda gulluk etmekden boýun gaçyranlara azyndan iki ýyl türme ýa-da iki ýyl zähmet-düzediş hökümi çykarylýar.

XS
SM
MD
LG