Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Adama kömek edip, şeýle güne-de düşülýär biziň ýurtda"


Türkmenistan. Ýol gözegçileri

Ныязов( 1).доврунде 1994 ве 1995 йылдан сонра илат эдил хазирки дережеси ялы чорек гытчылыгыны гормеди.(2) ише гирмек учин пара мукдары барды. Йоне хазирки ялы американ долларында кесгитленмейарди. Илкинжи алынмалы 1 яда 2 айлыга канагат эдйади парахорлар. Хазирки гунлерде 1 яда 1.5 йыл айлыксыз онмалы. Ягны паранын мукдары 18 .20 айлыга ден болуп дуряр...

Бир ваканын шаяды болдум. Мундан 1 йыл чемеси онрак Газожак шахеринденТуркменабат шахертне таксили гайтдым. Йолагчы яш оглан (мен танамаян) Дарганатадан 9 кг балык сатын алды. МАШГАЛАМ БН ИЙЕРИН дийип. Даневде йол гозегчилик гуллугы таксини саклап багажы горуп уграды. Гаи БАЛЫГЫН ЭЙЕСИ КИМ БОЛСА МАШЫНДАН ДУШСИН ДИЙДИ. Янкы оглан душди. БАЛЫГЫНЫ АЛЫП ГАЛЯН. БАЛЫК КОНТРАБАНДА ХАСАПЛАНЯР дийип гаи балыклы пакеды машындан душурди. Янкы оглан ялбармага башлады. ЖАН АГАМ АЯЛЫМ ГОВРЕЛИ. ШОНА НИЙЕТ ЭТДИМ. 1. 2 САНЫ АЛЫП ГАЛАНЫНЫ БЕРАЙ дийди. Гаинын жогабы БОЛАНОК.

Янкы оглана небсим аграмагы зерарлы гурруне мен говушдым. Ол оглан канундан, адам хукукларындан бихабар экен. АГАМ ЭГЕР БАЛЫК КОНТРАБАНДА БОЛСА ОНДА НАМЕ УЧИН БАЗАРДА АЧАЧАН САТЫЛЯР. Жогап ; САТМАК БОЛЯР ЙОНЕ МАШЫНДА АЛЫП ГИТМЕК БОЛМАЯР! БАЛЫК ДАШАМАГА ЙОРИТЕ РЕФРЕЖАТОР БОЛМАЛЫ. менин гахарым гелди. НАМЕ ТЕБИГАТЫ ГОРЙЫШ БН ЙОЛ ГОЗЕГЧИЛИК МИНИСТРЛИКЛЕР БИРИКДИМИ дийип сорадым. жогап; СЕН КИМ МЕНИ СОРАГА ТУТАРЫН ЯЛЫ дийди. Мен БОЛЯ. СЕН БАЛЫКЛАРЫ АЛЫП ГАЛ. ЙОНЕ БАЛЫГЫ АЛАНДЫГЫН ХАКЫНДА ПРОТОКОЛ ДУЗ. 1 ЭКЗЕМПЛЯРЫНЫ МАНА БЕР ДИЙДИМ.

Янкы бизи саклан гаи рациясыны товлашдырып башлады. ХАЗИР САНА ПРОТОКОЛ ГОРКЕЗЕРИН дийип. Гепин гысгасы автопатрул чагырды. Янкы оглан бн мени йукумиз бн Данев этрап полиция жайына алып бардылар. Ол огланы башга йере алып гитдилер. Сон мен оны гормедим. Мени башга кабинетде сорага тутдылар. сораг ХА НАМЕ КОП БИЛЙАНМИ? жогап: КОП БИЛМЕК ЮРДУМЫЗДА ЖЕНАЯТМЫ? ол сораг этйан капитан янын полиция ишгарлерине ит йылгырышыны эдип БУ ОГЛАН КАМЕРАМЫЗА МЫХМАН БОЛАСЫ ГЕЛЙА дийди. МАНЛАЙЫМА ЯЗЫЛАНЫНЫ ГОРЕРИН дийдим.

ГУЛЛУК БОРЖУНДА ВАГТЫ ДОВЛЕТ ИШГАРИНЕ НАЕЖЖАТЬ ЭДЕСИН ГЕЛДИМИ? дийип сораг берди.

жогап АГАМ НАЕЖЖАТЬ ДИЕН СОЗУНЕ ДУШУНМЕДИМ. дийдимем велин йенсамден йумрук уруланыны дуйман галдым. Онянча йене сораг БУ ЙЕРИ САНА ЦИРКМИ? ПРИКОЛ ТУТАСЫН ГЕЛДИМИ?

Дыммакдан башга алажым галмады. Ялбармага башладым. АГАМ ТЕЛЕФОНЫМЫ БЕРСЕН ОЙДАКИЛЕРИ ДУЙДУРАЙЫН. телефонымы башда гапыда алдылар. жогап БОЛАНОК!!!!! 3 сагат сакладылар. Сон шол йерде болан затлары хич йерде айтмажагыма ве полиция ишгарлерине арз давамын йокдыгына дил хаты алдылар.

Адама комек эдип шейле гунеде душулйар бизин юртда.

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýar. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy indirip bilersiňiz.

Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG