Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Press TV: ABŞ häkimiýetleri eýranly žurnalisti tussag etdi


Amerikan häkimiýetleri Eýranyň iňlis dilinde gepleşik berýän Press TV-niň žurnalistini anyklaşdyrylmadyk aýyplama esasynda tussag etdi diýip, Eýranyň döwlet eýeçiligindäki telewideniýesi 16-njy ýanwarda habar berdi.

Press TV Marziyeh Haşeminiň 13-nji ýanwarda Missouri ştatynyň Merhemetli Louis Lambert halkara aeroportunda tussag edilendigini aýtdy.

Amerikada doglan žurnalist biraz soň FBI, Federal derňew býurosy tarapyndan paýtagt Waşingtondaky tussaghana geçirilipdir. Press TV-niň maglumatyna görä, oňa resmi taýdan aýyplama bildirilmändir.

Habarda aýdylmagyna görä, Haşemi Birleşen Ştatlara özüniň hass doganyny we beýleki garyndaşlaryny görmäge barypdyr.

FBI-niň resmileri düşündiriş üçin bada-bat elýeterli bolmady.

Prezident Donald Tramp Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygyndan çykýandygyny yglan edeli bäri Waşington bilen Tähranyň arasyndaky dartgynlyklar ýokary bolmagynda galýar.

XS
SM
MD
LG