Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanda polisiýa edarasyna edilen hüjümde sekiz adam öldi


Pakistanyň polisiýasy. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.

Pakistanda polisiýa edarasyna edilen hüjümde azyndan sekiz adam, şol sanda ýedi polisiýa ofiseri öldürildi, 21-i hem ýaralandy.

Bulujystan welaýatynyň günorta-günbataryndaky Loralai şäheriniň resmileriniň beren maglumatyna görä, hüjüm täze işgärleri synagdan geçirmek üçin gurnalan çärede ýüze çykypdyr; çärä 900-e golaý dalaşgär ýygnanypdyr.

Üç hüjümçiniň ählisi awtomatiki ýaraglar bilen ýaraglanyp, olaryň bilinde janyndan geçeniň guşaklary hem bolupdyr. Hüjümçileriň ikisi özüni partlatdy, üçünjisi bolsa, howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi.

Hüjümiň jogapkärçiligini pakistan “Talybany” öz üstüne aldy. Emma, jeňçiler başga goşmaça maglumat bermediler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG