Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pentagonyň başlygy Kabula sapar edýär


ABŞ-nyň goranmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetiriji Pat Şanahan (Pat Shanahan) Kabula geldi. 11-nji fewral, 2019 ý.

ABŞ-nyň goranmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetiriji Pat Şanahan (Pat Shanahan) duýdansyz sapar bilen Kabula geldi.

Ol Waşingtonyň “Talyban” jeňçilerini parahatçylyk gepleşiklerine çekmek ugrundaky tagallalarynyň fonunda, harby kommandirler we owgan resmileri bilen gepleşikleri geçirýär.

Şanahan gepleşikleriň dowamynda ýurduň geljegini, şeýle-de “Talyban” bilen baglaşylmagy mümkin islendik ylalaşygyň mazmunyny owgan liderleriniň özleriniň kesgitlemeli boljakdygyny belläp geçjekdigini duýdurdy.

“Owganystan babatdaky gepleşiklere owgan hökümetiniň hem gatnaşmagy möhümdir” diýip, Şanahan belledi. Şeýle-de, ol: “Owganystanyň geljegini owganlaryň özleri kesgitlemelidir” diýip, sözüne goşdy.

Owganystanda käbirler “Talyban” bilen gepleşiklere garşy çykýarlar. Jeňçi topary-da Kabul hökümetini Günbataryň “oýnatgysy” atlandyryp, onuň bilen dialoga başlamakdan ýüz öwrüp gelýär.

Şanahan ABŞ-nyň Owganystandaky 14 müň esgeriniň sanyny azaltmak boýunça Ak Tamdan görkezmäniň berilmändigini hem belledi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň Birleşen Ştatlaryň Owganystandaky güýçleriniň sanyny ýarpysyna çenli azaltmagy maksat edinýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG