Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjan harby-türgenleşik çärelerine başlady


Aglaba ermenileriň ýaşaýan Dagly-Garabag sebiti 1988-94-nji ýyllar aralygyndaky uruşda özüniň Azerbaýjandan garaşsyzlygyny yglan edipdi.

Azerbaýjan, prezident Ylham Alyýew bilen Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşiniýanyň arasyndaky geçirilmeli ilkinji duşuşygyň öňüsyrasynda, giň gerimli harby-türgenleşik çärelerine başlady.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginiň maglumatyna görä, bäş günlük türgenleşiklere 10 müň esger, 500 tank, 300 raketa ulgamy, şeýle-de başga harby serişdeleri gatnaşdyrylar.

Ermenistanyň Daşary işler ministrligi türgenleşikleriň “parhatçylyk atmosferasyny döretmäge goşant goşmaýandygyny” aýdyp, beýanat ýaýratdy.

Paşiniýan bilen Alyýewiň dawaly Dagly-Garabag sebiti boýunça geçirilmegi planlaşdyrylýan duşuşygynyň anyk senesi entek belli edilmedi. Emma, iki lider-de bu gepleşiklere meýillidigini mälim edipdiler.

Aglaba ermenileriň ýaşaýan Dagly-Garabag sebiti 1988-94-nji ýyllar aralygyndaky uruşda özüniň Azerbaýjandan garaşsyzlygyny yglan edipdi. Şol uruşda 30 müň töweregi adamyň ölendigi, şeýle-de ýüzlerçe müň adamyň öýlerini terk etmäge mejbur bolandygy bellenilýär.

1994-nji ýyldan bäri sebite etniki ermeni güýçleri gözegçilik edýärler. Azerbaýjan olaryň arasynda ermenistanly esgerleriň hem bardygyny aýdýar.

Sebitiň garaşsyzlygyny hiç bir döwlet ykrar etmedi.

XS
SM
MD
LG