Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kremliň adam hukuklary boýunça geňeşi “fake news” kanunyny ret etmäge çagyrýar


Russiýanyň Federasiýa Geňeşi

Kremliň adam hukuklary boýunça geňeşi rus parlamentiniň ýokarky palatasyna ýüzlenip, “fake news”, ýagny “ýalan habarlary”, şeýle-de rus döwletini we jemgyýetini kemsidýär diýlip hasaplanýan maglumatlary bikanun etjek kanun taslamasyny ret etmäge çagyrdy.

Eger-de, bu kanun kabul edilse, ol pikir azatlygyny çäklendirer diýip, Adam Hukuklary we Graždançylyk Jemgyýeti boýunça Russiýanyň Prezidentiniň ýanyndaky Geňeş özüniň websaýtynda maglumat ýerleşdirdi.

Ol Federasiýa Geňeşine ýüzlenip, kanun taslamany yzyna – parlamentiň aşaky öýi, ýagny Döwlet Dumasyna ugratmaga çagyrdy. Döwlet Dumasy 7-nji martda taslamany tassyklapdy.

Bu kanun resmilere “ýalan habarlar” diýip häsiýetlendiren maglumatlaryny çap edýän websaýtlary petiklemäge, şeýle-de döwlet emeldarlaryna, rus jemgyýetine dil ýetirip maglumatlary çap edenleri jezalandyrmaga mümkinçilik berer.

Geňeş diňe maslahat beriji häsiýete eýedir. Onuň çagyryşlary, aglaba ýagdaýda, prezident Wladimir Putin, onuň hökümeti, şeýle-de rus parlamentiniň iki palatasy tarapyndan-da duşdan geçirilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG