Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýakutskda bir zenanyň jynsy taýdan zorlanandygy aýdylandan soň, iş ýerleri ýapyldy, gyrgyzlar daşary çykmaýar


Russiýanyň Ýakutsk regionynda köçeden geçip barýan adamlar. Arhiwden alnan surat

Russiýanyň Saha-Ýakutiýa sebitinde merkezi aziýalylar tarapyndan dolandyrylýan iş ýerleriniň käbirleri ýapyldy, awtobus gatnawlary togtadyldy we regiondaky gyrgyz migrantlaryna hüjümleriň öňüni almak üçin öýden çykmazlyga çagyryş edildi.

Bu waka Ýakutskyň polisiýanyň bir aýaly jynsy taýdan zorlanyň gyrgyzystanly adamdygyny yglan etmeginiň yzýany, iki gün bäri demonstrasiýalaryň geçirilýän mahalyna gabat geldi.

19-njy martda Moskwanyň 4900 kilometr gündogarynda ýerleşýän şäherde dartgynlylyk ýokary derejede bolup, mundan bir gün ozal ortaça 5 müň adam stadionda ýöriş geçiripdi.

Olaryň aglabasy jynsy zorluga sezewar edilendigi aýdylýan aýal üçin “adalaty” talap edip, Merkezi Aziýanyň öňki sowet respublikalaryndan migrasiýa garşy berk çäklendirmeleri girizmäge çagyryş etdi.

Özüni Jyldyz diýip tanyşdyran gyrgyzystanly zenan Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde, özüniň we merkezi aziýaly başga-da birnäçe kärdeşiniň Stoliçnyý bazaryndaky işine gitmändigini, sebäbi özleriniň ýowuzlykdan gorkýandyklaryny gürrüň berdi.

“Bazardaky işçileriň 80 prosenti gyrgyzlar bolup, bu ýerde “Gyrgyzystan” atly kafe hem bar. Biz ýakutlylaryň merkezi aziýalylaryň eýeçiligindäki iş ýerlerine reýd geçirip başlandygy baradaky gürrüňler sosial mediada ýaýrandan soňra öz iş ýerimizi ýapdyk. Biz daşary çykmaga gorkýarys” diýip, Jyldyz telefon arkaly beren maglumatynda aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG